first vicar
V.Rev. Fr. Joseph Thaliaparampil Cor-episcopa
First Vicar


first vicar
V.Rev. Fr. Chacko .K.Ya